Vedtægter

Vedtægter for Nørre Alslev Amatørscene

Foreningens navn er Nørre Alslev Amatørscene, og har til huse på adressen Stationspladsen 6, 4840 Nørre Alslev

Foreningens formål er, selvstændigt eller sammen med interesserede foreninger eller grupper, at danne rammen om Dramatik og Teatervirksomhed samt musik på amatørbasis

I foreningen kan optages enhver, som aktivt eller passivt ønsker at fremme foreningens formål.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og erlægge helårs forud pr. den 1/4. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til kassereren med 14 dages varsel til overnævnte dato.

Foreningen er medlem af Dansk Amatør Teater Samvirke

Initiativ til oprettelse af arbejdsgrupper under foreningens virke kan tages af et hvert medlem i samråd med bestyrelsen.

Ved prøver og forestillinger er de medvirkende medlemmer ansvarlige for de udleverede effekter (kostumer, rollehæfter etc. )

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Februar måned. Der indkaldes med 14 dages varsel via email eller pr. brev. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer over 18 år skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via email eller pr. brev. Beslutninger ved generalforsamlingen træffes ved alm. Stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, som er over 18 år. Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret.

Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, genvalg kan selvfølgelig finde sted. Endvidere vælges en bestyrelsessuppleant for 2 år af gangen, og valgproceduren er lig med valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, vælger formand og kasserer.

Der vælges 2 revisorer, som ikke må være i bestyrelsen eller suppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorer er valgt for et år af gangen

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningen kan ikke optage lån medmindre dette godkendes på generalforsamlingen alle forhold vedrørende foreningens formue tegnes foreningen af kasserer og formanden i foreningen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun vedtages på en, i dette øjemed indkaldt generalforsamling. For at opløsning kan vedtages kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt op og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for opløsning. Er der ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, men er beslutningen om ophævelse vedtaget ved simpel majoritet, indkaldes straks til ny generalforsamling til afholdelse senest en måned efter, hvor efter beslutningen om opløsning kan tages med simpel majoritet af de fremmødte. I denne forbindelse træffes beslutning om, hvilken formål foreningens evt. midler skal gå til.

Evt. ændringer af foreningens vedtægter, skal kunne ske derved, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer derfor.

Top